Bezpieczeństwo

Warunki bezpieczeństwa na strzelnicy

Prowadzący strzelanie

 • Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących.
 • Wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym - miejsce bezpiecznego pobytu.
 • Prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy

Na strzelnicy zabrania się

 • Osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią.
 • Używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika.
 • Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 • Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 • Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 • Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 • Po komendzie "STOP", wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 • Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 • Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 • Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

Sposób obchodzenia się z bronią

 • Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
 • Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 • Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 • Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 • Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 • Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową
 • Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r.
w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Opracował: Paweł Antolak